Regeling NOW-3 van kracht

Inmiddels heeft het kabinet opnieuw de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) verlengd. Met de NOW-regeling voorziet de overheid ondernemingen van een loonkostensubsidie waarmee beoogd wordt de werkgelegenheid in stand te houden. De laatste verlenging van de regeling (NOW3) beoogt de loonkostensubsidie in stapjes af te bouwen en biedt ondernemers de tijd om weer te komen tot een normale bedrijfsvoering waarbij de onderneming zich heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden.


Ten opzichte van de eerdere steunmaatregelen zijn de voorwaarden enigszins aangepast. Zo wordt er niet langer gekort op de subsidie wanneer er om bedrijfseconomische redenen sprake is van ontslag en heeft de werkgever een inspanningsverplichting om in geval van ontslag een medewerker van werk naar werk te begeleiden. Een verbod op het uitkeren van bonussen, dividend en het inkopen van eigen aandelen blijft van kracht.


Van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 geldt dat er sprake moet zijn van een minimaal omzetverlies van 20%. Vanaf 1 januari 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 30%. De NOW3-regeling loopt vooralsnog tot 1 januari 2021. De regeling is opgesplitst in drie onderdelen:

  • 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020: de maximale vergoeding bedraagt 80% van de loonsom en de loonsom mag maximaal 10% dalen;
  • 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021: de maximale vergoeding bedraagt 70% van de loonsom en de loonsom mag met maximaal 15% dalen;
  • 1 april 2021 tot 1 juli 2021: de maximale vergoeding bedraagt 60% van de loonsom en de loonsom mag in die periode met maximaal 20% dalen.

Ondernemers mogen op de loonsom 40% van het sociale zekerheidsloon meetellen. Daardoor wordt ook een deel van de andere kosten vergoed, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioenopbouw en werkgeverspremies.

Vanaf 1 april 2021 wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximumloon (€ 4845,- per maand). Dat was € 9691,- per maand. Daarboven vindt geen compensatie plaats.


MKB Belastingconsulenten en MKB Belastingadviseurs van de SRFA ondersteunen hun werkgevers en/of hun klanten graag bij het toepassen van de NOW-regelingen. Zij gaan na wat als voorschot van de rijksoverheid ontvangen kan worden en zij dragen bij aan de financiële en fiscale afrekeningen.