Beroepsprofiel van de Register Financial Controller

Inleiding

Het beroepsprofiel van de Register Financial Controller (RFC) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Globale beschrijving van de werkzaamheden
 • De niveaus waarop de RFC werkzaam is
 • De rollen die de RFC vervult
 • De kennisgebieden waarin de RFC opgeleid is
 • De competenties waarover de RFC beschikt

Van ieder onderdeel wordt een beschrijving gegeven.

Globale beschrijving van de werkzaamheden

De werkzaamheden die de RFC verricht, zijn in hoge mate afhankelijk van de beroepscontext waarin hij werkzaam is. Kenmerkend voor de RFC is dat hij in de interne organisatie een spilfunctie vervult bij het genereren van de cijfers en op grond daarvan ook het management adviseert. De RFC is binnen zijn organisatie de financiële spin in het web. De werkzaamheden waarmee de RFC zich over het algemeen zal bezig houden, zijn:

 • Het opstellen van financiële rapporten
 • Het maken van investeringsanalyses
 • Het maken van kostenverrekeningen
 • Het opstellen van begrotingen
 • Het opstellen van balansen
 • Het opstellen van winst- en verliesrekeningen
 • Het maken van jaarrekeningen
 • Het opstellen van meerjarenplannen
 • Het ontwikkelen van kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) en daarover rapporteren
 • Ondersteunen management bij het budgetproces
 • Onderhouden van contacten met diverse afdelingen binnen het bedrijf inzake de financiële administratie en budgetten
 • Meedenken bij de inrichting en helpen bewaken bij de inrichting van AO/IC processen
 • Maken van financiële analyses al dan niet ondersteund door data sciencetechnieken

De niveaus waarop de RFC werkzaam is

Er worden 4 niveaus onderscheiden waarop de (aspirant-) RFC zijn werkzaamheden kan verrichten:

 • Trainee
 • Beginnend beroepsbeoefenaar
 • Ervaren beroepsbeoefenaar
 • Specialist

Naarmate de RFC groeit in zijn functie, neemt de complexiteit van zijn werkzaamheden toe. De mate waarin iemand begeleiding nodig heeft, neemt af evenredig met de ervaring en de groei in functie.

Studenten die bezig zijn met de opleiding tot RFC, zijn nog geen beginnend beroepsbeoefenaar. Zij worden daarom aspirant-lid. Op het moment dat zij afgestudeerd zijn, kunnen zij als volwaardig lid in het RFC-register worden opgenomen. Met name in kleinere organisaties is de RFC in de eerste plaats een generalist. Met behulp van trainingen die in het kader van de permanente educatie gevolgd worden, ontwikkelt de RFC over een langere periode op een of meerdere terreinen specialistische kennis. Zo zou de RFC zich bijvoorbeeld kunnen specialiseren in het inrichten van dashboards met (financiële) data binnen de eigen organisatie.

De rollen van de RFC

In het maturiteitsmodel van de financieel professional zoals dat door de NBA is opgesteld (januari
2019) worden de volgende rollen onderscheiden (inclusief een korte toelichting):

 • Analist – rapportages voor interne en externe relaties opstellen
 • Navigator – risico’s analyseren
 • Coach – monitoren, reviewen governance, risk & compliance, en het begeleiden van
  systemen die daaraan bijdragen
 • Poortwachter- het opzetten en onderhouden van een controlframework
 • Sensor – het oppakken van signalen

Afhankelijk van het niveau waarop de RFC functioneert en de omgeving waarin de RFC functioneert, kunnen de rollen van de RFC verschillen. Van een beginnend beroepsbeoefenaar mag verwacht worden dat hij in ieder geval analist is en financiële rapportages opstelt en daarnaast als sensor de noodzakelijke signalen oppakt. Naarmate iemand zich ontwikkelt tot ervaren beroepsbeoefenaar zal hij ook steeds meer gaan functioneren als navigator, poortwachter en coach. De RFC is meer uitvoerder dan strateeg en zal zich dus niet zozeer bezig houden met het ontwikkelen van een
controlframework, maar eerder met het onderhouden ervan.

Kennisgebieden van de RFC

De RFC beschikt over ruime bedrijfseconomische kennis. In de opleiding heeft de RFC bijvoorbeeld de vakken Management Accounting, Externe Verslaggeving, Bestuurlijke Informatieverzorging (BIV) dan wel Internal Control and Information Systems (ICAIS) en Strategisch Management gevolgd. In de opleiding is bovendien voldoende aandacht aan de toepassing van IT besteed. Naast bedrijfseconomische vakken, is het vakgebied Financial Control een belangrijk onderdeel van de opleiding tot RFC. Dat vak dient op minimaal Post-Bachelorniveau afgerond te worden. Op basis van vaktechnische verbreding en verdieping heeft de RFC zich ontwikkeld tot een allround Financial Controller.

De competenties van de RFC

De RFC beschikt over enkele specifieke vaardigheden die nodig zijn voor de beroepsuitoefening. De RFC stelt periodiek financiële overzichten op en rapporteert hierover aan interne en/of externe relaties. Dit rapporteren gebeurt zowel schriftelijk als mondeling. Daarom beschikt de RFC over mondelinge en schriftelijke rapportagevaardigheden.

Daarnaast is de RFC in staat om het management en/of externe relaties op basis van de rapportages te adviseren. De RFC beschikt daarom over goede adviesvaardigheden.

De RFC doet regelmatig mee aan financiële projecten die gericht zijn op verbetering van financiële rapportages en het genereren van stuurinformatie dan wel het opzetten van dashboards gericht op het verkrijgen van voldoende inzicht in financiële en niet-financiële managementinformatie. De RFC moet daarom beschikken over projectvaardigheden.


De RFC moet van interne en/of externe klanten financiële informatie verkrijgen en dwingt daartoe specifieke werkwijzen af. Om dat goed te kunnen laten verlopen, moet de RFC over goede feedbackvaardigheden beschikken. Het geven en ontvangen van feedback is van cruciaal belang om te kunnen komen tot betrouwbare financiële rapportages.