Adviesfunctie belangrijk voor de toekomst van de REAA

Binnen administratiekantoren wordt vooral aandacht besteed aan het voeren van personeelsadministraties, financiële administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het verrichten van fiscale aangiftes. Vraag is of de administratiekantoren nog voldoende toekomst hebben nu veel administratieve werkzaamheden worden geautomatiseerd. Deze automatiseringsslag valt samen met een toenemende concurrentie en daardoor een stijgende prijsdruk. In oktober 2016 heeft de Rabobank een rapport uitgebracht waarin duidelijk naar voren komt dat de omzet die accountants- en administratiekantoren realiseren met het samenstellen van de jaarrekening de komende jaren fors zal dalen.


Toch worden er in datzelfde rapport van de Rabobank ook kansen genoemd. Een belangrijke kans ligt in de verschuiving van administreren naar adviseren. Verder moeten administratiekantoren soepel meebewegen met de ontwikkelingen in de markt. Automatisering is een kans en geen bedreiging. Het biedt de mogelijkheid om nieuwe dashboards te ontwikkelen en klanten aan de hand daarvan nog beter te adviseren.


Peter van den Berg, bestuursvoorzitter van de SRFA, merkt op dat om die reden in de opleiding tot Register Erkend Administratie Adviseur nadrukkelijk ook de nodige aandacht wordt besteed aan het leren verstrekken van fiscale en bedrijfseconomische adviezen. Van den Berg: ”Het gaat niet alleen om het kunnen opstellen van cijferoverzichten, maar ook om het zien van kansen en bedreigingen voor de ondernemers op basis van die cijfers. De Register Erkend Administratie Adviseur trekt samen op met zijn klanten en stelt zich op als hun sparringpartner.”


IT-ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van Power BI, bieden aan de Register Erkend Administratie Adviseur nieuwe kansen. Van den Berg: ”De Register Erkend Administratie Adviseur moet zich niet zozeer als IT-specialist ontwikkelen, maar hij moet wel zicht hebben op wat hij met nieuwe tools kan, op dat gebied meebewegen met de ontwikkelingen in de markt en daarmee nieuwe advieskansen creëren.”

Permanente Educatie

Sprankelend optreden van Heleen Elbert tijdens Fiscale Themasessie

Op woensdagmiddag 23 september vond de eerste themasessie plaats, gegeven door Heleen Elbert. Heleen Elbert is een zeer ervaren fiscaal jurist en heeft ruime praktijkervaring als belastinginspecteur en belastingadviseur. In de themasessie besprak zij de laatste stand van zaken met betrekking tot de Coronamaatregelen en Prinsjesdag. Met de nodige humor en praktijkvoorbeelden heeft zij alle MKB BC en MKB BA geregistreerden in 4 uur weer helemaal bijgepraat. Als SRFA kijken we terug op een geslaagde themasessie, die ondanks dat deze online plaatsvond, met het mooie eindcijfer 8 is beoordeeld door de aanwezigen.


Dit najaar zal nog een themasessie (digitaal) plaatsvinden, te weten:


Woensdag 16 december van 13:00 – 17:00 uur


(Aspirant-)geregistreerden ontvangen binnenkort een uitnodiging per e-mail.

Nieuwe registers

Ondanks de coronaperikelen zijn er binnen de SRFA veel ontwikkelingen. Naast het Register MKB Belastingconsulent (MKB BC) en Register MKB Belastingadviseur (MKB BA) zijn het Register Administratie Adviseur (RAA) en het Register Financial Controller (RFC) toegevoegd aan de financieel-economische tak van de SRFA. Het Register Administratie Adviseur richt zich met name op financials die op administratiekantoren en accountantskantoren werkzaam zijn. Het Register Financial Controller is voor financial controllers die opleidingen in dit vakgebied op minstens Post Bachelor niveau hebben gevolgd.

Geïnteresseerd in één van onze registers? Kijk dan eens bij de toelatingsvoorwaarden of u toelaatbaar bent of welke opleidingen toegang geven.


Samensmelting met Belangenvereniging SPD

Ook de besprekingen met de Belangenvereniging SPD zijn in een vergevorderd stadium. Daarmee wordt de expertise van financiële professionals nog beter geëtaleerd en ontstaat er een groot netwerk van financials die doorgaans in bedrijven van veel verschillende  branches werkzaam zijn.

Belastingplan 2021

Het nieuwe Belastingplan 2021 brengt enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Het Belastingplan 2021 werd gepresenteerd op Prinsjesdag. De MKB BC’ers en de MKB BA’ers vertalen deze plannen naar de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden. Enkele onderdelen uit het Belastingplan 2021 zijn (zonder hierbij limitatief te willen zijn):


  • Het differentiëren van het tarief van de overdrachtsbelasting. Om het kopen van woningen door jongeren te vergemakkelijken wordt er een eenmalige vrijstelling ingevoerd voor starters op de woningmarkt;
  • Het aftrekken van liquidatie- en stakingsverlies in het kader van de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Het is niet langer mogelijk om het tijdstip waarop een liquidatie- of stakingsverlies wordt genomen, zelf in te plannen;
  • In de vennootschapsbelasting mag een fiscale coronareserve worden opgenomen. Doel is om daarmee de liquiditeitspositie van ondernemers te verbeteren;
  • Het toekennen van een zorgbonus tot een maximum van netto € 1000,- per werknemer;
  • De vermogensrendementsheffing in box 3 wordt aangepast door verhoging van het heffingsvrije vermogen van € 30.846,- naar € 50.000,-. Voor partners wordt dit € 100.000,-. Het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd van 30 naar 31 %;
  • Het percentage voor de bijtelling van elektrische auto’s wordt stapsgewijs verlaagd van 14% in 2020 tot 5% in 2025. Dit geldt voor een catalogusprijs van maximaal € 45.000,- in 2020 tot een maximale catalogusprijs van € 40.000,- in 2025.

Particulieren en bedrijven die over de belastingmaatregelen 2021 geadviseerd willen worden en geholpen willen worden bij hun fiscale aangiftes kunnen terecht bij hun MKB BA en hun MKB BC. In de fiscale updatesessies die zij gevolgd hebben, zijn zij goed voorbereid op de recente wijzigingen in de belastingwetgeving.

Grote behoefte aan fiscalisten

Er is op dit moment een groot tekort aan goed opgeleide fiscalisten. In Accountancy Vanmorgen (17 september 2020) wordt zelfs gewaarschuwd dat de fiscale aangiftes vertraagd zouden kunnen worden door het tekort.


SEO Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam publiceerde in 2018 al een rapport waarin op basis van onderzoek blijkt dat de vraag naar HBO- en universitair geschoolde fiscalisten in de komende jaren nog steeds verder zal toenemen.


Naast generalistische kennis op het gebied van fiscale aangiftes neemt ook de vraag naar specialistische fiscale kennis steeds verder toe. Gedacht moet dan bijvoorbeeld worden aan kennis op het gebied van tax accounting, transfer pricing en btw. Ook compliancevraagstukken op het gebied van fiscale aangiftes komen steeds verder in de belangstelling.

Regeling NOW-3 van kracht

Inmiddels heeft het kabinet opnieuw de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) verlengd. Met de NOW-regeling voorziet de overheid ondernemingen van een loonkostensubsidie waarmee beoogd wordt de werkgelegenheid in stand te houden. De laatste verlenging van de regeling (NOW3) beoogt de loonkostensubsidie in stapjes af te bouwen en biedt ondernemers de tijd om weer te komen tot een normale bedrijfsvoering waarbij de onderneming zich heeft aangepast aan de nieuwe omstandigheden.


Ten opzichte van de eerdere steunmaatregelen zijn de voorwaarden enigszins aangepast. Zo wordt er niet langer gekort op de subsidie wanneer er om bedrijfseconomische redenen sprake is van ontslag en heeft de werkgever een inspanningsverplichting om in geval van ontslag een medewerker van werk naar werk te begeleiden. Een verbod op het uitkeren van bonussen, dividend en het inkopen van eigen aandelen blijft van kracht.


Van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021 geldt dat er sprake moet zijn van een minimaal omzetverlies van 20%. Vanaf 1 januari 2021 geldt een minimaal omzetverlies van 30%. De NOW3-regeling loopt vooralsnog tot 1 januari 2021. De regeling is opgesplitst in drie onderdelen:

  • 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020: de maximale vergoeding bedraagt 80% van de loonsom en de loonsom mag maximaal 10% dalen;
  • 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021: de maximale vergoeding bedraagt 70% van de loonsom en de loonsom mag met maximaal 15% dalen;
  • 1 april 2021 tot 1 juli 2021: de maximale vergoeding bedraagt 60% van de loonsom en de loonsom mag in die periode met maximaal 20% dalen.

Ondernemers mogen op de loonsom 40% van het sociale zekerheidsloon meetellen. Daardoor wordt ook een deel van de andere kosten vergoed, zoals de opbouw van vakantiegeld, pensioenopbouw en werkgeverspremies.

Vanaf 1 april 2021 wordt de tegemoetkoming gemaximeerd op eenmaal het maximumloon (€ 4845,- per maand). Dat was € 9691,- per maand. Daarboven vindt geen compensatie plaats.


MKB Belastingconsulenten en MKB Belastingadviseurs van de SRFA ondersteunen hun werkgevers en/of hun klanten graag bij het toepassen van de NOW-regelingen. Zij gaan na wat als voorschot van de rijksoverheid ontvangen kan worden en zij dragen bij aan de financiële en fiscale afrekeningen.

SRFA biedt met REAA plaats aan professionals in de administratieve en financiële dienstverlening

Sinds september 2020 is er een register waar professionals in de financiële dienstverlening zich kunnen laten registreren: het register van de SRFA! Onder gebruik van de titel Register Administratie Adviseur (REAA) kunnen boekhouders, administratieconsulenten en andere aanverwante beroepsbeoefenaren in de financieel-administratieve dienstverlening zich in dit register inschrijven. Vereist is dat de opleiding Erkend Administratie Adviseur (of een daaraan gelijkwaardige opleiding zoals Post HBO AA) is gevolgd. De REAA beschikt over voldoende kennis van boekhouden, externe verslaggeving, management accounting, financiering en recht. Peter van den Berg, bestuursvoorzitter van de SRFA, is blij dat er nu ook voor deze professionals op administratie- en accountantskantoren eindelijk een register bestaat waar zij terecht kunnen. Van den Berg: ”Voor mensen die hoofdzakelijk bezig zijn met administratieve dienstverlening, het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van fiscale aangiftes is de REAA-titel een keurmerk waarmee zij tot uitdrukking kunnen brengen dat zij goed opgeleid zijn en hun kennis via permanente educatie steeds op peil houden.”

 

Rob Takken, werkzaam bij administratiekantoor Amiko, geeft aan dat het REAA-register een gat in de markt is. Takken: ”Het register is een kwaliteitskeurmerk waarmee iedere Register Erkend Administratie Adviseur kan laten zien dat hij of zij goed gekwalificeerd is voor het administratief-financiële werk en gericht is op het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten.”

Vraag naar controllers houdt aan

De vraag naar financial controllers lijkt stabiel te blijven tijdens de huidige coronacrisis. Juist in een periode van extreme onzekerheid is het voor bedrijven essentieel om elke euro te kunnen verantwoorden. Bedrijven willen weten hoe het staat met de cash flow, welke kosten eraan komen en wat de besparingsmogelijkheden zijn. Wervingsbureaus merken dat de behoefte aan financial controllers om die reden groot blijft (bron: nieuwsbrief CMweb, d.d. 30-09-2020).


De huidige crisis kan vergeleken worden met het verloop van de vraag naar controllers tijdens de financiële crisis en de periode daarna. Toen zetten bedrijven steeds meer financiële specialisten in die gebruik maakten van dashboards (zoals Power BI). Met behulp van die data kunnen financiële voorspellingen gedaan worden. Aan dat soort financiële specialisten, zoals bijvoorbeeld de RFC’s, is ook nu weer steeds meer behoefte.

Deze tijd vraagt om goed opgeleide financial controllers

Voor veel bedrijven is het op dit moment alle hens aan dek. Door de COVID-19-crisis is bij veel ondernemingen de vraag naar producten en diensten flink weggezakt, terwijl andere bedrijven de vraag juist enorm hebben zien toenemen. Zie in zo’n situatie de onderneming maar eens financieel op orde te houden! Frank Bakker, directeur Markus Verbeek Praehep, zegt hierover het volgende: ”Bedrijven hebben sterke behoefte aan goed opgeleide financials die in staat zijn onder ingewikkelde omstandigheden de onderneming financieel ‘in control’ te houden. Die behoefte is er altijd wel, maar dat geldt nu nog sterker.”

 

Vanaf 1 september 2020 biedt Markus Verbeek Praehep een nieuwe controllersopleiding aan die gevolgd kan worden door iedereen met een financieel-economische opleiding op HBO-niveau. Het is een kwalitatief hoogwaardige, praktijkgerichte opleiding. Bakker: ”Een controller moet in deze tijd goed zijn met de cijfers, maar moet ook intern over de cijfers kunnen communiceren en projecten kunnen leiden om de financiële overzichten steeds verder te verbeteren. Vakinhoudelijke kennis en het toepassen van vaardigheden gaan dan ook bij de financial controller hand in hand.”

 

In een nieuw register van de Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies (www.SRFA.nl) kan iemand met de juiste controllersopleiding zich als Register Financial Controller (RFC) laten inschrijven en de titel RFC voeren.

 

Met het opleiden van financial controllers wil MVP een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bedrijfsleven. Juist nu. Belangstellenden kijken op https://www.mvp.nl/opleiding/register-financial-controller-rfc.html